German Israeli Life Sciences Committee

הן בגרמניה והן בישראל  תעשיית מדעי החיים הינה תעשייה יוזמת, גמישה ופעילה ברחבי העולם אשר נשלטת ע"י חברות קטנות ובינוניות. למרות הדמיון, חסרה המודעות בנוגע לשת"פ בין שתי המדינות, שת"פ במחקר ובפיתוח ובהשקעות בילטראליות. 

מטרת הוועדה הגרמנית-ישראלית למדעי החיים היא לשפר ולקדם את יחסי העסקים והמחקר  בתחום מדעי החיים בין שתי המדינות.

למידע נוסף, ניתן לבקר בעמוד הבית של הוועדה.